Facebookhuroen
Logo
huroen

Anunţuri locuri de muncă

ANUNŢ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

Denumirea postului: Asistent medical comunitar, post temporar vacant, pe perioadă determinată

 

Condiţii specifice de participare la concurs:
- nivelul studiilor - studii postliceale sanitare finalizate cu certificat sau diplomă în specializare de asistent medical generalist sau asistent medical comunitar,
- calitate de membru în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se cere.

Dosarul pentru concurs
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar, care va conţine următoarele documente (cf. art. 35 din HG. nr. 1336 /2022):
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului anexat;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei (anexa nr. 3 din HG. nr. 1336 /2022) eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin.(2) din Legea nr. 118 /2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76 /2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european;
j) copia Certificatului de Membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
f) adeverinţa pentru participare la concurs emisă de către Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Depunerea dosarelor pentru concurs:
Dosarele de înscriere la concurs se depun de către candidaţi la sediul Comunei Sânsimion în termen de minimum 5 zile lucrătoare, de la data afişării anunţului, în zilele lucrătoare, între orele  9 – 15, data limită fiind  08 aprilie 2024.

Persoana de contact este Péter Ágnes, consilier, tel.: 0266 – 334603, e-mail: primariass@yahoo.com


Anunţ

 

 

A N U N Ţ

DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE CONDUCERE SPECIFICE VACANT - SECRETAR GENERAL UAT – pe perioadă nedeterminată

 Conţinutul dosarului de înscriere:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată. care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere;
j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;


Termenul de depunere a dosarelor de participare la concurs: 2024. februarie 27.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi personal la secretariatul primăriei sau să sunaţi la numărul de telefon 0266-334603!

Formular de inscriere
Bibliografie
Anunţ
 


A N U N Ţ

DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE CONDUCERE SPECIFICE VACANT - SECRETAR GENERAL UAT – pe perioadă nedeterminată


 

Conţinutul dosarului de înscriere:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată. care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere;
j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;


Termenul de depunere a dosarelor de participare la concurs: 2023. octombrie 24.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi personal la secretariatul primăriei sau să sunaţi la numărul de telefon 0266-334603!

 

Formular de înscriere

Anunţ concurs Secretar general UAT

 

 

 

Primăria Comunei Sânsimion organizează concurs pentru ocuparea post funcţionar public nedeterminată.


Din cadrul compartimentului resurse umane - consilier debutant grad profesional I

 

Conţinutul dosarului de înscriere:
a)      formularul de înscriere; 
b)     curriculum vitae, modelul comun european; 
c)      copia actului de identitate; 
d)     copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări; 
e)      copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 
f)       copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 
g)      cazierul judiciar; 

 

Condiţii de participare: 

-      studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
-      domeniu de studiu: Ştiinţe juridice, Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice;
-      Vechime minimă în specialitatea studiilor 0 ani;
-      cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare sistem Windows, MS Office, navigare Internet – nivel de bază;


Termenul de depunere a dosarelor de participare la concurs: 2023. septembrie 20.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi personal la secretariatul primăriei sau să sunaţi la numărul de telefon 0266-334603!


Anunţ de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice

 

 

 

 

Primăria Comunei Sânsimion organizează concurs pentru ocuparea post contractual pe durată determinată.

Bibliotecar - gradul profesional II!

Condiţii de participare:
Studii superioare absolvite
Cunoştinţe de operare pe calculator (Word, Excel)
Cunoaşterea limbilor română şi maghiară


Termenul pentru depunerea candidaturilor este 12 iulie 2023, ora 12:00!
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi personal la secretariatul primăriei sau să sunaţi la numărul de telefon 0266-334603!

Anunţ-Bibliotecar


Primăria Comunei Sânsimion organizează  concurs pentru ocuparea post contractual pe durată determinată.

Bibliotecar - gradul profesional II!

Condiţii de participare:

Studii superioare absolvite
Cunoştinţe de operare pe calculator (Word, Excel)
Cunoaşterea limbilor română şi maghiară
Termenul  pentru depunerea candidaturilor este 28 iunie 2023, ora 12:00! Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi personal la secretariatul primăriei sau să sunaţi la numărul de telefon 0266-334603!


Anunţ - Bibliotecar


Anunţ - concursului organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de GUARD


Anunţ- asistent medical
 2022
  Anunţ loc de muncă-perioada determinată-secretariat
Anunţ loc de muncă- álláshirdetés -şoferAnunt examen de promovare in grad profesional (22.01.2021)


Anunt examen de promovare in grad profesional superior


Rezultatul interviului din 30 01 2019


Anunţ concurs
pentru post contractual
muncitor calificat IV


Primăria comunei Sânsimion cu sediul în localitatea Sânsimion strada Principală nr.219 , judeţul Harghita organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual vacant , cu respectarea prevederior H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.
Denumirea postului - muncitor calificat IV - post contractual de execuţie pe perioadă nedeterminată din cadrul Compartimentului Deservire din aparatul de specialitate a primarului comunei Sânsimion.

Condiţii specifice si generale de participare la concurs:
studii medii sau gimnaziale absolvite cu diplomă , şi calificare în oricare dintre următoarele domenii : mecanic auto,instalator tehnico-sanitar,electrician de joasă tensiune.
-permis de conducere categoria B,
- vechime în specialitate studiilor necesare , - nu se solicită.
- îndeplineşte prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Conditii de desfăşurare a concursului/examenului:
proba scrisă în data de 27.07.2020 , ora 10.00, la sediul primăriei.
proba orală în data de 29.07.2020, ora 10,00 la sediul primăriei

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afişare, adică pănă la 14.07.2020.ora 15 ,la sediul primăriei.

Date contact: telefon 0266334603,sau 0757017650 secretar general UAT ,


PRIMAR
Kozma István-Florin

Anunţ concurs de recrutare- Compartiment secretariat şi relaţii publice
Bibliografie concurs 5-7 august 2019


Rezultatul probei scrise din 28 01 2019 pentru ocuparea postului de executie vacanta de REFERENT CL A grad profesional ASISTENT la COMPARTIMENT URBANISM
Rezultatul interviului din 30 01 2019

 
cookie warningAcest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepţi!